การทำงานของรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. นั้นก็หมายถึง พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือไม่ก็ที่ได้ยินและมักเรียกกันอย่าสั้นๆว่า  “ยาม”  หมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ภายในการป้องกันรักษาความปลอดภัยอำนวยกับทั้งชีวิตและสินทรัพย์ที่รับผิดชอบ ในยุคปัจจุบันมีบริษัทเอกชนปริมาณมากที่ทำธุรกิจทางด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมีการให้ให้บริการ รปภ. ให้กับบริษัท ร้านค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ รปภ. จะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนผลัดเปลี่ยนในการจัดการหน้าที่ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้

 

งานการของพนักงาน รปภ.

  1. ตรวจธนทรัพย์ โรงทำเลที่ตั้งที่รับมอบให้ละเอียดละออถูกต้องทุกเวลาที่เข้า

พร้อมกับออกจากการปฏิบัติงานพร้อมลงนามรับ – มอบให้ไว้เป็นข้อรับรอง

และคุ้มกันทรัพย์สินตลอดจน สถานที่ประกอบการต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

  1. อินังระแวดระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตราย

และอันตรธานหรือเสียหาย

 

  1. บันทึกสถานการณ์ประจำวัน ต่อผู้สั่ง หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย

 

  1. สำรวจคนที่เข้าไปในโซนกองเก็บผลิตภัณฑ์ ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ หากไม่มีหน้าที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ทำเลที่ตั้งดังกล่าวข้างต้น จำเป็นแจ้งบุคคลนั้นรับรู้ และให้ออกไปจาก

พื้นที่แนวนั้น กรณีตรวจพบบุคคลที่ไร้บัตรยินยอมขัดเข้าไปในพื้นที่รับผิดชอบ

โดยไม่มีกิจ. งานเกี่ยวข้องให้ดำเนินการควบคุมตัว และแจ้งผู้บังคับบัญชาเพราะว่า

ดำเนินการตามระบบ

 

  1. หมั่นออกเฝ้ายามที่ตั้งต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้โดยตลอดอยู่เสมอๆ เนื่องด้วยป้องกัน

มิให้เกิดการลัก หรือผู้หนึ่งผู้ใดมาประทุษร้ายแก่ทรัพยสมบัติ

 

  1. ทำการจับกุมตัวผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร จนถึงประสพเหตุซึ่งหน้า

แล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีถัดไป

 

  1. ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง

 

  1. ปฏิบัติตามแบบแผน คำสั่ง ของผู้บังคับบัญชาและตัวแทนนายจ้างอย่างจริงจัง

 

  1. กิจการหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย