การตรวจสอบสายไฟราคาส่งภายในอาคารบ้านเรือน

การตรวจเช็คสายไฟราคาส่งในบ้าน ควรใช้เฉพาะสายไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น สายไฟฟ้าชนิดที่ใช้เดินภายในอาคารห้ามนำไปใช้เดินนอกอาคาร เพราะแสงแดดจะทำให้ ฉนวนแตกกรอบชำรุด สายไฟชนิดที่ใช้เดินนอกอาคารมักจะมีการเติมสารป้องกันแสงแดดไว้ใน เปลือกหรือฉนวนของสายไฟราคาส่ง สารป้องกันแสงแดดส่วนใหญ่ที่ใช้กันมากนั้นจะเป็นสีดำ แต่อาจจะเป็น สีอื่นก็ได้ การเดินร้อยในท่อก็มีส่วนช่วยป้องกันฉนวนของสายจากแสงแดดได้ในระดับหนึ่ง

การเลือกใช้ชนิดของสายไฟราคาส่งให้เหมาะสมกับสภาพการติดตั้งใช้งาน เช่น สายไฟชนิดอ่อนห้ามนำไปใช้เดินยึดติดกับผนังหรือลากผ่านบริเวณที่มีการกดทับสาย เช่น ลอดผ่านบานพับประตูหน้าต่างหรือตู้ เนื่องจากฉนวนของสายไม่สามารถรับแรงกดกระแทกจากอุปกรณ์จับยึดสายหรือบานพับได้ การเดินสายใต้ดินก็ต้องใช้ชนิดที่เป็นสายใต้ดิน พร้อมทั้งมีการเดินร้อยในท่อเพื่อป้องกันสายใต้ดินไม่ให้เสียหาย เป็นต้น สำหรับการตรวจสอบการเดินสายไฟว่าใช้สีถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่ หากไม่ถูกต้องเพียงบางจุดให้แก้ไขสลับสายใหม่ หากไม่ถูกต้องตลอดทั้งอาคารเหมือนกันหมด ให้มีเครื่องหมายหรือเอกสารกำกับไว้ที่แผงสวิตซ์หรือตู้เมนสวิตซ์ด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดภายหลัง การตรวจสอบจุดต่อสาย การเข้าสายต้องขันให้แน่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สังเกตอุณหภูมิของสายโดยใช้การสัมผัสที่ผิวฉนวนของสาย

ถ้ารู้สึกอุ่นหรือร้อน แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ อาจเนื่องจากใช้ไฟเกินขนาดของสาย หรือมีจุดต่อสายต่างๆไม่แน่น เช่น บริเวณปลั๊กไฟ เต้ารับ สวิตซ์ เป็นต้น สังเกตสีของเปลือกสาย ถ้าสายไฟราคาส่งบางเส้นมีสีเปลี่ยนไป เช่น สีขาว เปลี่ยนเป็นสี คล้ำหรือมีฝุ่นจับมาก แสดงว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติอาจมีการใช้ไฟเกินขนาดสายหรือมีการต่อสายไม่แน่น เป็นต้น ฉนวนของสายไฟฟ้าต้องไม่มีการแตกกรอบ ไม่มีรอยไหม้ ชำรุด ถ้าพบควรหา สาเหตุแล้วแก้ไขสาเหตุ พร้อมเปลี่ยนสายใหม่ หมั่นตรวจสอบสภาพของสายไฟราคาส่งปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย โดยให้มีการบันทึก ข้อมูลการตรวจสภาพไว้ทุกครั้งด้วย