ปัจจัยราคาซื้อคอนโดมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

จากการทดสอบความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ระหว่างกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในคอนโด กับคนที่สนใจซื้อคอนโดที่ระดับความเชื่อมั่น พบว่ามีทัศนคติที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ กลุ่มที่สนใจจะซื้อคอนโดฯ มีแนวโน้มจะซื้อรถก่อนคอนโดฯ ถ้ามีข้อเสนอที่น่าสนใจ และกลุ่มที่สนใจจะซื้อคอนโดฯ สนใจโครงการที่ของก่อนสร้างมากกว่าอดีต โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30-40 ปี ต้องการซื้อคอนโดที่เจ้าของโครงการมีชื่อเสียง กลุ่มที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีชอบคอนโดฯจองก่อนขายมากที่สุด เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดฯแทนบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ 3 อันดับแรกเป็นเพราะ ราคาบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ในระดับราคาเดียวกันมักอยู่แถบชานเมือง เป็นที่พักแห่งที่สอง และเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงขึ้น

ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างสนใจคอนโดฯที่ใดที่หนึ่งเป็นพิเศษ ได้แก่ ปัจจัยด้านใกล้ที่ทำงาน ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า ปัจจัยราคา โดยปัจจัยราคามีแนวโน้มจะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มที่อยู่คอนโดในปัจจุบันมีการวางเงินดาวน์ก่อนซื้อ โดยมีการจ่ายเงินในส่วนที่เหลือโดยใช้เงินสดที่ส่วนใหญ่แล้วนำมาจากเงินเก็บของตนเอง เงินของพ่อแม่เป็นหลัก และเงินที่ได้จากการร่วมกันระหว่างเงินเก็บของตนกับเงินของพ่อแม่ และกู้เงินจากสถาบันการเงินของราคาซื้อคอนโด จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการจะวางเงินดาวน์ในจำนวนที่ลดลง และมีความต้องการที่จะ กู้เงินผ่านทางสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น

แต่ต้องการที่จะผ่อนชำระต่อเดือนในจำนวนที่น้อยลง ดังนั้นทางเลือกทางด้านการเงินที่น่าสนใจอาจจะเป็นทางเลือกในลักษณะของดาวน์น้อย ผ่อนนาน แต่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยง นอกจากนี้ส่วนใหญ่ซื้อคอนโดในราคาที่น้อยกว่างบประมาณ กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในคอนโดฯส่วนใหญ่อยู่อาศัยในโครงการที่เปิดตัวมาแล้ว 1-3 ปี ปัจจัยในการเลือกซื้อ คือ อยู่ใกล้ที่ทำงาน ระบบรักษาความปลอดภัยดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม